Security and Privacy Guarantee

We fully respect your right for privacy in connection to using our website for viewing content or purchasing. In strict accordance with the Data Protection Act (1998), we treat any personal information you supply to us with the highest standards of security and confidentiality.

We need your personal information solely for purposes of fulfilling your order, delivery, sending newletters to subscribers, statistics and complaints. We do not provide personal information to any third parties, except of our partner for delivery: GLS General Logistic Systems Slovakia.

Collection of personal information

To access some of the services available via our websites you will need to register with us. During the registration process you will be asked to submit personal information about yourself (name, address, telephone number and email address). By entering your details in the fields requested, you enable Spa & Bath to provide you with certain services or to contact you as agreed during the registration process.

When you provide such personal information, you accept that we may retain your personal information and that it may be held by us for the purposes of providing the information, goods or services which you have requested.

Any third parties who process personal information on our behalf are required to maintain the confidentiality and privacy of the personal information that they process for us /GLS General Logistic Systems Slovakia /.

In addition, we may also collect personal information from you when you correspond with us (for example, when you send us e-mail communications or send letters to us).

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Éva Kerényi – Spa & Bath, sídlom Školská 865/3, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 52587240, DIČ:  1084395620 (ďalej len “Spa & Bath”), ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.thermalwatercosmetics.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

E-shop “Spa & Bath” si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Môžete si byť istý, že Vaše meno ani kontaktné údaje nebudeme nikde zverejňovať ani poskytovať tretím stranám s výnimkou doručovateľov Vášho tovaru. Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

Článok II.

Účely spracúvania a právne základy spracúvania OÚ, kategórie dotknutých osôb,

doba uchovávania OÚ

 1. Údaje pri nákupe

Prevádzkovateľ   “Spa & Bath”  zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje nákup v e-shope a za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.”) nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

Nákup v eshope www.thermalwatercosmetics.com je možné uskutočniť bez registrácie. Pri nákupe sú spracúvané osobné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) len za účelom nákupu v eshope, t.j. plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán.

 1. Novinky a newsletter

Registráciou mena a e-mailovej adresy na stránke www.thermalwatercosmetics.sk sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či mu budú zasielané informácie o novinkách prostredníctvom newslettru. Z newslettru sa môže spotrebiteľ kedykoľvek odhlásiť.

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez súhlasu dotknutej osoby poskytnuté iným subjektom. Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek prostredníctvom e-mailu požiadať o ukončenie ich spracúvania, zhromažďovania, či uchovávania.

Spotrebiteľ súhlasom so spracúvaním osobných údajov potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

 1. a) identifikačných údajoch predávajúceho;
 2. b) účele spracúvania osobných údajov;
 3. c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
 4. d) ďalších informáciách potrebných pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

predávajúci osobné údaje spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.;

predávajúci osobné údaje spotrebiteľa nebude zverejňovať;

predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 5. e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 6. f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 7. g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 8. h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
 2. b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku;
 3. c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoba poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava na základe plnenia objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 • Je plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • Účelom spracovania osobných údajov je  vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok III.

                              Prípady externého spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Webhosting: mhosting.hu, Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22, IČ DPH: HU23495919

Fakturácia:  KROS a.s., A. Rudnaya 21, 01001 Žilina, IČO: 31635903, IČ DPH: SK2020450608. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10564/L

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • spoločnosť podieľajúce sa na dodávaní tovaru: GLS General Logistic Systems Slovakia

GLS General Logistic Systems Slovakia s.r.o. Budča 1039, 962 33 Budča.

 • Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Používame:

   Google Analytics. Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA

Viac informácií môžete čítať tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

 1. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia:
 2. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na vedeli zobrazovať reklamu, ktorá vás podľa vašich predchádzajúcich preferencií môže zaujímať a na realizáciu obdobných marketingových činností. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia:

 

Google AdWords. Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351,USA

Viac informácií o cookies môžete čítať tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Pri využívaní služieb sociálnych sietí (Facebook, Instagram):

 • Prevádzkovateľ spravuje tzv. business stránku “Spa & Bath” na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Účelom tejto stránky je informovanie verejnosti o novinkách a produktoch prostredníctvom zverejnenia ich fotografií alebo nimi vytvorených audiovizuálnych záznamov. Prevádzkovateľ v rámci fanúšikovskej stránky Facebook spracúva aj ďalšie kategórie osobných údajov o návštevníkoch (v závislosti od ich profilového nastavenia) v prípade, ak napr. návštevník reaguje na príspevky prevádzkovateľa, zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlá ako „Páči sa mi to“ a pod. Poskytovanie osobných údajov návštevníkmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Takéto spracúvanie je možné na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a umožňuje ho článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovanie o aktivitách a zaujímavých udalostiach a ich šírenie verejnosti.
 • Na webovom sídle prevádzkovateľa thermalwatercosmetics.com sú začlenené aj funkcie webových stránok tretích strán, ktorými sú Facebook (možnosť prekliknutia na fanúšikovskú stránku, tlačidlá „Páči sa mi“ a „Zdielať“) a Instagram. Súčasťou týchto funkcií sú niekedy skripty alebo iné prvky, ktoré dokážu prečítať a niekedy aj umiestniť Cookies z týchto sociálnych sietí na zariadenie užívateľa. Napriek tomu, že nemáme žiadny prístup k týmto Cookies a ani k údajom, ktoré zhromažďujú, ani ich nedokážeme kontrolovať, pretože sme výlučne prevádzkovateľom www.bamac.sk, chceli by sme užívateľov informovať o podmienkach, ako tieto Cookies spracúvajú tretie strany.
 • Prevádzkovateľ vytvorením stránky na Facebooku a prekliknutímnávštevníka na sociálne siete Instagram, umožňuje prevádzkovateľom týchto sietí, aby umiestňovali Cookies na  počítači alebo akomkoľvek  inom zariadení návštevníka, ktorý príslušnú sociálnu sieťnavštívil, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na tejto sociálnej sieti. Za týchto podmienok sú v súlade s GDPR  prevádzkovateľ a majitelia sociálnych sietí spoločne zodpovední za spracúvanie osobných údajov návštevníkov.
 • Zásady spracúvania osobných údajov v sociálnych sietí môžete čítať tu:

Facebook a Instagram. Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA)

https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/

https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc

    Článok IV

                                Práva dotknutej osoby podľa zákona 18/2018

 1. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 1. právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 2. právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 3. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 4. právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 5. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: dozor@pdp.gov.sk)
 1. Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

 

Článok V

Podmienky zabezpečenia osobných údajov a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom má prístup len im poverené osoba: PhDr. Éva Kerényi, PhD.
 3.  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

4.      S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

5.      Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 17.11.2019.